Mobil: +420 724 167 706 leos@geodet-brno.cz
Vyberte stránku

Kompletní služby v oblasti geodézie.

Práce v katastru nemovitostí:

Geodetické práce pro projektovou činnost:

Geodetické práce při výstavbě:

MAPOVÝ PODKLAD PRO PROJEKT

Mapový podklad pro projekt stavby, či terénních úprav, spočívá v zaměření polohopisné a výškopisné situace v lokalitě na níž je předpokládaná budoucí stavební činnost a v jejím blízkém okolí.

Rozsah zaměření je předem konzultován se zákazníkem, či projektantem, tak aby výsledný mapový podklad byl úplný a plně využitelný pro vyhotovení projektu stavby.

VYTYČOVÁNÍ STAVEB

… spočívá ve vyznačení prostorové polohy a tvaru objektu na základě vytyčovacího výkresu v souladu s projektovanou polohou stavby. Vytyčované body jsou stabilizovány kolíky, či roxory.

GEOMETRICKÝ PLÁN

Zahrnuje zaměření dokončené stavby a vyhotovení mapového díla dle požadavků objednatele, nebo správce informačního systému do něhož má být dokumentace zapracována.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby a terénních úprav se vyhotovuje ve formě mapového díla, které dokumentuje dokončený objekt s příslušenstvím a jeho napojení na okolní situaci. Předání je uskutečněno ve formě klasické nebo digitální dle požadavků zadavatele.

Geodetická dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí je nezbytným podkladem pro kolaudaci přípojek a hlavních řadů inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina, apod.). Dokumentace obsahuje zaměření trasy sítě a technických zařízení a jejich grafické znázornění dle požadavků a směrnic správců sítí.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

… se vyhotovuje za účelem rozdělení jednoho nebo více pozemků, parcelace větších pozemkových celků apod. Před vyhotovením geometrického plánu je třeba získat souhlas místně příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků.

Geometrický plán pro změnu hranice pozemku

… je obdobou geometrického plánu pro rozdělení pozemku, kdy část je část jednoho pozemku oddělena a sloučena do pozemku druhého, aniž by vznikala nová parcela.

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

… je přílohou listiny, kterou se zapisuje do katastru věcné břemeno k části pozemku. Zápisem věcného břemene do katastru vzniká omezení vlastnického práva vlastníka pozemku (tzv. povinný) ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby (oprávněný) za určitým, smluvně stanoveným účelem (tj. právo chůze, právo průjezdu, čerpání vody ze studny, právo vstupu na pozemek za účelem údržby inženýrských sítí, či jiného zařízení, právo doživotního bydlení apod.). Geometrický plán slouží v tomto případě k vymezení části parcely v níž platí omezení vlastnického práva.

Geometrický plán pro doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru

… ve zjednodušené evidenci jsou zpravidla evidovány pozemky, které byly dříve sloučeny do větších celků (např. lánů pole), nebo byly součástí přídělového řízení.

Zjednodušená evidence proto, že je u nich evidováno pouze parcelní číslo, výměra a druh pozemku a graficky je nenajdete v katastrální mapě, ale v mapě bývalého Pozemkového katastru v případě parcel scelených do větších půdních celků, resp. v mapě přídělového operátu v případě grafického přídělu.

Parcela katastru nemovitostí, která parcely zjednodušené evidence obsahuje, není zapsána na žádném listu vlastnickém (dále LV), protože vlastnická práva se vztahují k pozemkům zjednodušené evidence z nichž je parcela „sestavena“.

Geometrický plán se tedy vyhotovuje na převod pozemku z mapy dřívějšího Pozemkového katastru, či z grafického přídělu, do katastru nemovitostí.

Geometrický plán pro vyznačení budovy
  • dokončená budova před kolaudací – geometrický plán je nezbytnou listinou pro kolaudaci novostavby. Zápis budovy do katastru je možný až po vydání kolaudačního rozhodnutí, které je spolu s geometrickým plánem přílohou ohlášení nové stavby do katastru.
  • rozestavěná budova – geometrický plán na rozestavěnou budovu lze vyhotovit v době, kdy je znatelný půdorys rozestavěné budovy, tedy tehdy, kdy je znatelné první podlaží. Vyhotovuje se zpravidla za účelem zápisu zástavního práva na základě smlouvy o hypotečním úvěru mezi stavebníkem a bankou. Pro zápis stavby do KN je třeba doložit geometrický plán, čestné prohlášení stavebníka že stavba je rozestavěná a stavební povolení.
  • přístavba nebo přestavba budovy, tj. změna obvodu budovy – geometrický plán je dokladem ke kolaudaci přestavby nebo přístavby budovy.

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

Vytyčení hranice pozemku je spolu s vyhotovením geometrického plánu nejvíce žádanou geodetickou činností. Vytyčením se rozumí vyznačení lomových bodů hranic v terénu. Podkladem pro vytyčení jsou výsledky dřívějších zeměměřických činností prováděných v dané lokalitě uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště a katastrální mapa. Při vytyčení se lomové body trvale označí předepsaným způsobem, tj. plastovými hraničními znaky, hřeby apod.

S výsledky vytyčení hranic pozemků je třeba seznámit vlastníky všech pozemků, kterých se hranice dotýká. Vlastníkům je písemně oznámeno vytyčení hranice, jsou pozváni na místo, kde mají možnost vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s průběhem vytyčených hranic. Námitky vlastníků jsou uvedeny v protokolu, který je po ukončení zakázky uložen v jednom vyhotovení spolu s vytyčovacím náčrtem na katastrálním pracovišti. Každému z dotčených vlastníků je také doručena jedna kopie vytyčovací dokumentace.

Vytyčení hranice pozemku není podkladem pro vznik, změnu, či zánik právních vztahů k nemovitostem, k tomuto účelu slouží geometrický plán.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Zahrnuje zaměření dokončené stavby a vyhotovení mapového díla dle požadavků objednatele, nebo správce informačního systému do něhož má být dokumentace zapracována.

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby a terénních úprav se vyhotovuje ve formě mapového díla, které dokumentuje dokončený objekt s příslušenstvím a jeho napojení na okolní situaci. Předání je uskutečněno ve formě klasické nebo digitální dle požadavků zadavatele.

Geodetická dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí je nezbytným podkladem pro kolaudaci přípojek a hlavních řadů inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina, apod.). Dokumentace obsahuje zaměření trasy sítě a technických zařízení a jejich grafické znázornění dle požadavků a směrnic správců sítí.